Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Elke organisatie is verantwoordelijk voor de effecten van haar activiteiten op de maatschappij en het milieu. Wie maatschappelijk verantwoord onderneemt, is zich daarvan bewust en heeft aandacht voor de sociale, ethische en ecologische gevolgen van zijn ondernemerschap.

Noodzaak en opportuniteit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat niet enkel over het reduceren van mogelijke negatieve effecten, maar evenzeer over de creatie van maatschappelijke meerwaarde. Vanuit hun specifieke expertise en invloedssfeer kunnen onderneming oplossingen aanreiken voor tal van maatschappelijke uitdagingen. Verder kunt u MVO ook zien als een zakelijke opportuniteit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen trend, maar een noodzaak. Het is een onmisbare schakel in het beleid rond risicobeheersing, kostenbesparing, klantenrelaties, personeelszaken en innovatie. MVO draagt bij aan een duurzame ontwikkeling en vraagt een vrijwillig engagement van het management dat veel verder gaat dan de geldende wetgeving.

Samengevat bepaalt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de strategie en activiteiten van een bedrijf met betrekking tot zijn inzet voor duurzaamheidskwesties zoals klimaatverandering, het terugdringen van koolstofemissies, het tot stand brengen van meer diversiteit en inclusie op de werkplek en verantwoord beheer van de toeleveringsketen.

Prominente rol voor de bouwsector

Voor de bouwsector is maatschappelijk verantwoord ondernemen van kapitaal belang, omdat bouwondernemingen een bijzonder grote ecologische en sociale impact hebben op de maatschappij.

Het bouwen van duurzame en energiezuinige gebouwen en constructies vormt de kerntaak van onze sector. Bouwafval, emissies, bodem en water, grondstoffen- en energiegebruik: het heeft allemaal een grote impact op het milieu en vaak ook op de gezondheid. Een goede isolatie van gebouwen zorgt voor een energiebesparing, maar met behulp van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers kunnen gebouwen ook energie opwekken.

Ook de sociale impact van de bouwsector is groot. Langdurige uitval door arbeidsongevallen of ongezonde werkomstandigheden kan worden voorkomen door veiliger te denken en te handelen. 

Verder gaat MVO ook over competentieontwikkeling, diversiteit, eerlijk zakendoen, bescherming van de consument, duurzame klantenrelaties en helder communiceren naar alle stakeholders. Allemaal erg relevante thema’s in de bouwsector, dus!

Geïntegreerd MVO-beleid

Embuild Foundation is een vurige pleitbezorger van een geïntegreerd MVO-beleid. Het komt er als bouwonderneming op aan om uw beleid voortdurend af te stemmen op heersende én toekomstige maatschappelijke, economische, juridische, sociale en ecologische ontwikkelingen.

MVO moet ingebed zijn in de kern van het bedrijfsbeleid. Het gaat over veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid en liefdadigheid. Het gaat over de verantwoordelijkheid die een organisatie neemt voor de gevolgen van elke stap in haar beleid. In de bouwsector gaat dit over de keuze van bouwmaterialen en de duurzaamheid van opgeleverde gebouwen, maar ook over de bedrijfscultuur. Veiligheid op de werkvloer, een personeelsbeleid met gelijke kansen voor minderheden, respect voor buurtbewoners en andere stakeholders. Een bouwonderneming kan niet performant zijn op economisch, sociaal en ecologisch gebied als ze de noden en verwachtingen van de haar omringende samenleving niet begrijpt én respecteert.

MVO leidt tot sterkere marktpositie

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, inspireren anderen. Het opnemen van een maatschappelijke voortrekkersrol leidt tot een betere marktpositie en sterkere merken. Door op maatschappelijke thema’s te excelleren kunnen bouwbedrijven echt het verschil maken.